Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 749

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

روزی نمی گذرد که به میوهای ،د او فکر نکنم. او برای همیشه به ،وان یک رهبر عادل و … بیشتر مهربان (به جز زم، که گرسنه بود) به یاد خواهد ماند.

رزی کار روزمره شرکت را آنقدر جدی نمی گیرد که Tabs انجام می داد، زیرا او به دفتر بالاتری توجه دارد. او حتی یک کمیته اکتشافی ریاست جمهوری تشکیل داد و ممکن است در سال 2024 برای ریاست جمهوری گربه نامزد شود.

چند رؤسای جمهور بزرگ در تاریخ کشور ما وجود داشته اند … از جمله برخی از گربه های بزرگ.

رزی

او زمان زیادی را صرف تمرین سخنر، های خود و زمان زیادی را برای تمرین سخنر، در جمع می گذراند.

من فکر می کنم او می تواند یک سیاستمدار فوق العاده باشد زیرا او خستگی ناپذیر است. او ،ی نیست که در اطراف استراحت کند.

تبز رئیس، بنیانگذار و مدیر ارشد گربه سانان Tabs the Cat Industries, LLC بود، اما بیش از این – او همچنین قلب و روح شرکت بود.

می دانم که او ایده های بزرگی دارد. ما به گربه ای مانند او نیاز داریم تا به ما کمک کند تا مشکلات جهان را حل کنیم. 🙂

و ظاهری شاهانه…

از زم، که رزی مسئولیت Tabs را بر عهده گرفت، این شرکت عملکرد بسیار خوبی داشته است. ما یک دستیار تمام وقت حیوان خانگی دیگر به نام کانر ک، اضافه کرده ایم. او زم، که تبس مسئولیت آن را برعهده داشت، فقط یک کارآموز بود، اما اکنون یک دستیار تمام عیار حیوانات خانگی است.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-749/