Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 747

کار سختی بود، اما یک نفر باید آن را انجام می داد.

گربه هایی که آنجا بودند می گویند که نبرد افسانه ای بود … 🙂

تبس از مرکز آموزش جدای مخفی خود در نواتو، یک گروه اصلی از دستیاران نخبه حیوانات خانگی را آموزش داد.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-747/

رزی

دروغ نمی گوید، او از کارایی امپراتوری قدرد، کرد. منظورم این است که آنها می‌دانستند چگونه محصول را جابه‌جا کنند، و از پس‌زمینه‌های ،ده‌فروشی، او می‌توانست از آن قدرد، کند، اما آنها همچنین بدجنس بودند، که یک مشکل بود.

رزی همچنین از شورش کهکش، حمایت می کند، اما او با فرقه جدای اختلاف داشت، بنابراین اکنون به تنهایی می رود.

بله، مطمئناً شما هرگز نمی خواهید با یک امپراتوری کهکش، یا یک ارتش دروید روبرو شوید، اما برخی از گربه ها به اندازه کافی شجاع هستند که این کار را انجام دهند.

مانند Tabs. در میان انبوه تلاش‌های زمینی‌اش، او همچنین عضو مخفی یک آکادمی مخفی جدای بود و سهم خود را برای حمایت از شورش انجام داد.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

اخیراً، در یک مأموریت مخفیانه قاچاق به لوتال برای ارائه غذاهای بسیار مورد نیاز برای شورش، جدی پاداوان سابق، رزی پارمیجیانو، در دشت پویو با دارث هریس مبارزه کرد.