Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 730

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

رزی پچ کدو تنبل شرکت را حفظ کرده است، اما امسال مشکل بزرگی وجود داشت.

ما ، تیم تحقیقاتی رد پنجه ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و معتقد بودند که آنها توسط یک جونده با جثه متوسط، شاید یک سنجاب هاسکی یا یک را، شیک باقی مانده اند.

رزی به این قضیه علاقه دارد.

یکی از کدو تنبل هایی که برای دفتر انتخاب کردیم ،اب شد و هنوز نمی د،م توسط چه ،ی. تنها چیزی که ما داریم سرنخ های زیر برای ادامه دادن است…

  1. نشانه های پنجه در نمایشگاه بالا نشان داده شده است
  2. اثر پنجه که از صحنه جنایت دور می شود
  3. یک یادداشت مشکوک…

رزی

تبس آنقدر کدو تنبل را دوست داشت که تکه کدو تنبل خود را در پتالوما داشت و هر سال گروهی از کارمندان را به آنجا می برد تا بهترین ها را برای تزئین دفتر انتخاب کنند. (همچنین، البته، برای گنجاندن در خط مد پاییزی او.)

کدو تنبل چیست؟

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-730/

یادداشت به سادگی می‌گفت: «آجیل یا آجیل لیو می‌گیری!»

آیا به این دلیل است که آنها بسیار گرد هستند؟ خیلی با شکوه؟ خیلی نارنجی؟ خیلی گرد؟ چه چیزی در آنها وجود دارد که مقاومت در برابر آنها را سخت می کند؟