آرایش و زیبایی بلاگ نظرسنجی دوشنبه، جلد. 737

من لباس هایی را دوست دارم که کمی زیر زانو هستند، اما نه کاملا میدی. من این احساس را دوست دارم که از قد بلندتر کمی پوشیده شده باشم، و احساس نمی کنم آنها مرا کوتاهتر از آنچه هستم نشان می دهند.

Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 718

معتاد زیبایی محله دوستانه شما، تا به امروز، می شنوید که گربه ها در جامعه موج سواری با شگفتی از هیکل و شاهکارهای فیزیکی او صحبت می کنند. آیا او می توانست به ،وان یک گربه موج سوار حرفه ای آن را بسازد؟ شرط می بندم که می توانست داشته باشد.