Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 758

تمام محله مملو از رقصندگان گربه سانان، از جمله رزی است، البته، که جای تعجب نیست اگر در نظر بگیرید که او به ،وان یک گربه شناس در شغل روزانه خود چقدر سخت کار می کند.

خیلی‌ها این را در مورد او نمی‌دانستند، اما او برای رقصیدن از خانه یواشکی بیرون می‌رفت…

بله، او همیشه این کار را انجام می داد. او فقط عاشق تکان دادن و تکان دادن شیار خود بود.

حدس زدید – Tabs! 🤣

برگه هایی که ظاهر رقص شدید را ارائه می دهند…

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-758/

مرد، چه آ، هفته ای! تازه از یکی از مسابقات رقص کانر در ،رامنتو برگشتیم. این کاملاً «انجام دادن» بود، اما می‌د،د که واقعاً چه ،ی می‌دانست چگونه به رقص شدید خدمت کند لو،?

همیشه آنهایی که ،ت هستند، درست است؟ 😺

مطمئناً، وقتی بزرگ‌تر شد، کفش‌های شیری خود را با تج،ات دی‌جی معاوضه کرد، اما هرگز واقعاً رقص را ، نکرد.

رزی زمین را تکان می دهد

در واقع، او ۱۲ سال متوالی در اجرای The Nut،er توسط کمپ، Novato Cat Ballet اجرا کرد.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

منظورم این است که او باید کاری کند که بخارش از بین برود.