Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 740


برای Tabs، روزهای بار، مترادف با یک رنگ پررنگ بود. رنگ بی،ه مورد علاقه او برای بی،ه؟ قرمز البته

من دوست دارم که چگونه در برابر خا،تری ، من و خا،تری فلک بالا می جهد.

این شنل با کاپوت وصل شده اش به رنگ قرمز مایل به قرمز، گروه مورد علاقه او در روزهای مرطوب بود، زم، که او اصرار می کرد که او را در دامنه تپه بیرون بیاورم تا قرمز بتواند با سبز بازی کند.

اگر چمن با قطرات باران می درخشید، حتی بهتر.

رزی

از طرف دیگر، رزی رویکردی ظریف‌تر را ترجیح می‌دهد، مانند یک گل سرخ ساده روی یقه.

یک امتیاز اضافه به این رویکرد این است که آن نیز جشن است. 🙂

رزی می‌خواهد اشاره کنم که یکی از هدایای زیر درخت چیزی است که او برای کانر «دختر» خود ،یده است. (این یک بازی کارتی با تم گربه است که نام دارد گربه موش-آ-تت.)

رزی که کانر متقاعد شده است یک گربه است. من تمایل دارم او را باور کنم.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-740/