Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 732

اعلیحضرت، پادشاه مد گربه ها، گربه Tabs. مارو!

تنها چیزی که می توانم بگویم این است که گربه ها در این شرکت بازی مدل سازی بزرگی دارند. 😊

امروز یک روز ک،یک پاییزی اینجا در نواتو، کالیفرنیا بود، و روزهایی مانند این – نیمه ابری با شانس بزرگی – که تبس برخی از بهترین کارهایش را برای مدل‌سازی جلف انجام داد.

رفتار کمتری وجود دارد، اما هنوز مقدار خوبی از مدل سازی وجود دارد…

بام!

هوای خنک و خنک باید او را به آتش کشیده باشد، همراه با آتش زدن سایر حیوانات همسایه، مانند رابین ها، دارکوب ها، بوقلمون های وحشی، گربه ها و سنجاب ها، که همگی امروز صبح به زور بیرون آمده بودند.

یک صبح معمولی یکشنبه اواسط اکتبر، زم، که Tabs شرکت را اداره می‌کرد، چیزی شبیه به این می‌شد: برخیزید، آب‌میوه‌گیری کنید، ، را درمان کنید، لباس بپوشید و بیرون بروید، جایی که مستقیماً به سمت شرکت zinnia patch می‌رفت.

رزی

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/just-for-fun/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-732/

مراسم صبح یکشنبه اکتبر رزی کمی متفاوت است…

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

خشن، افسانه خوب. افسانه. فانتاسماگوریای گربه ،دار. فوین. پدیده. فوق العاده

بعد از یک میان وعده سریع، دور دایره راه می رفتیم تا اینکه الهام به او رسید. سپس او ژست پشت ژست به ژست می زد.