Sundays With Tabs the Cat, Makeup and Beauty Blog Mascot, Vol. 721

تبس زمان آرام خود را تا حد زیادی به دلیل برنامه پرمشغله اش گرامی می داشت. تعطیلات آ، هفته‌ای که او به تنهایی سپری می‌کرد، به دلیل خواسته‌های افراد مشهور بسیار کم بود، اما وقتی آ، هفته‌ای آرام داشت، بهترین برنامه‌ریزی شغلی و تفکر خلاقانه‌اش را انجام داد.

کارن


منبع: https://makeupandbeautyblog.com/rosie/sundays-with-tabs-the-cat-makeup-and-beauty-blog-mascot-vol-721/

رزی

هر دو گربه، بدون هیچ تلقینی، ناگهان ما را از خانه بیرون ،د تا بتوانند زمان خود را صرف کنند.

معتاد زیبایی محله دوستانه شما،

وقتی او ما را مانند این آ، هفته از خانه بیرون می کند، امیدوارم تمام وقتش را صرف مح،ه و فرمول بندی و علم آموزی از همه چیز نکند. امیدوارم از Tabs سرنخی بگیرد و کمی آرام شود.

تب و رزی شخصیت‌های بسیار متفاوتی دارند، اما یکی از ویژگی‌های مش، آن‌ها عشق مطلقشان به زمان تنهایی است، که به زمان میو معروف است.

وقتی رزی تنهاست، می‌خواهم باور کنم که چرت می‌زند، زیرا او هم معتاد به کار است و تمایل دارد به مسائل، حتی آرامش، با شدت برخورد کند.

او واقعاً در پر ، چاه خود خوب بود. وقتی احساس می کرد که از او خارج شده اند، مطمئن شد که 15 ساعت چرت می زند.