منبع: https://makeupandbeautyblog.com/chanel-3/a-chanel-kind-of-friday/

من کارهای زیادی برای نوشتن دارم، اما فقط می خواستم وارد شوم و جمعه ای بسیار شاد و شاد را برای شما آرزو کنم!

توسط کارن پیام بگذارید