طراحی و اجرای راه پله در ساختمان بتنی صما صدای مهندسی ایران | elitarchgroup

طراحی و اجرای راه پله در ساختمان بتنی صما صدای مهندسی ایران | elitarchgroup

قبل از اجرای سنگ راه پله ، ابتدا باید سنگ جانبی پله را که به دیواره راه پله متصل است ، اجرا کنید. برای انجام این کار ، سنگ را به ابعاد خاصی برش داده و سپس با استفاده از لقمه ها (ساخته شده از خاک و آب) ، دوغاب را در پشت سنگ ها قرار می دهیم. پله های دو طرفه متداول ترین نوع پله ها هستند که از دو رمپ غیر هم جهت تشکیل شده اند و یک پاگرد در وسط قرار دارند. در اجرای این پله ها توجه به اتصال اصلی تیر بین کف و پایه به ستونهای دو طرف پله توجه کرد. لازم است بدانیم محاسبات ریاضی پله بر اساس فرمول های مرسوم با توجه به تراز طبقات ، تراز نیم طبقه و ارتفاع پله انجام میشود . استفاده از تایل بتن اکسپوز به عنوان یکی از جدیدترین طراحی های نصب پله فورجینگ امکان پذیر است.

  • ۷- مطابق شکل ۲۶ پشت بند هایی در سطح داخلی گونه‌های پلّه کاملاً به صورت قائم نصب کنید .
  • وسیلۀ ارتباط بین دو اختلاف سطح با شکستگی‌های منظم را پله می‌گویند.
  • پلان‌های متداول از پله‌های مورداستفاده در سازه‌ها را در زیر مشاهده می‌کنیم.
  • درواقع متناسب با نوع سازه از نظر فولادی یا بتنی، سقف سازه‌ای و کاربری پله، مصالح مورد نیاز تعیین می‌شوند.
  • در کمتر از یک دقیقه پاسخ تمام سوالاتتان را از اینجا پیدا کنید و سریع مشکلتان را حل کنید.

این پله در سازه‌های فولادی با سقف عرشه فولادی رایج شده است. به‌عنوان یک مثال، فرایند زیر و نحوه تبدیل توزیع بار سنگ پیشانی را در نظر بگیرید. علاوه بر آثاری که ساختار اصلی راه‌پله بر رفتار سازه دارد، بسیاری از خسارات ایجادشده در زلزله‌های گذشته مربوط به خرابی خرپشته بوده است. ازلحاظ دینامیکی علت این امر، نزدیکی بین ارتعاش خرپشته با ارتعاش سازه و ایجاد پدیده تشدید است.

پله بتن اکسپوز محوطه

قبل از نصب پله بتن اکسپوز پیش ساخته کلیه پله های قبلی بایستی کاملا برداشته شده و کاملا سطح از لحاظ ارتفاعی جهت نصب پله ها آماده شوند. قبل از سفارش پله بتنی بایستی ارتفاع مجاز از کف پله تا کف پله بالایی محاسبه شود. ابعاد پله بایستی قبل از سفارش به کارخانجات تولید کننده مشخص باشد. لازم به ذکر است از لحاظ تغییرات در ضخامت کف پله و پیشانی پله بعد از سفارش و تولید قطعات قابل تغییر نیست.

پله بتنی یک تیکه اکسپوز نرده چوبی

با توجه به توضیحات فوق نتیجه می گیریم در صورتیکه این مسیر در مواقع مذکور عملکرد مناسبی نداشته باشد ( که نمونه آن در زلزله کرمانشاه مشاهده شد ) بار حقوقی سنگینی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در بر خواهد داشت. ۹- پوزیسیون‌های ۳ و ۴ را بر اساس مقاطع B-B،A-A و C-C (شکل های ۱۵، ۱۶ و ۱۷) به وسیله پوزیسیون های ۵ در محل‌های پیش‌بینی شده مونتاژ کرده با نصب فاصله نگهدارها، پوشش لازم را ایجاد کنید. ۸- تعداد ۹ عدد میلگردهای پوزیسیون ۲ را با ۶ عدد از پوزیسیون های ۵، به فاصله محور تا محور، ۱۰ سانتی متر از همدیگر، مونتاژ کنید و پس از بستن فاصله نگهدار، آنها را بر روی کف پاگرد بالایی مستقر کنید. ۷- مطابق شکل ۲۶ پشت بند هایی در سطح داخلی گونه‌های پلّه کاملاً به صورت قائم نصب کنید . این پشت بند ها وسیلۀ نگهد‌اری صفحات قالب پیشانی پلّه‌ها هستند . فاصلۀ لبۀ صاف آنها از خط ترسیم شدۀ عمود‌ی )پیشانی پلّه( به اند‌ازۀ ضخامت صفحۀ قالب پیشانی است .